მოხსენების თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 15 მაისი
სამეცნიერო კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შეტყობინების ბოლო
ვადა: 2018 წლის 30 ივნისი
კონფერენციის პროგრამის გამოქვეყნება: 2018 წლის 25 სექტემბერი