შავი ზღვა როგორც ლიტერატურული და კულტურული სივრცე
La mer Noire comme espace littéraire et culturel
The Black Sea as a literary and cultural area
Previous slide
Next slide

Vient de paraître en version électronique et en support papier, en quatre langues, le 5e numéro de la revue “Études interdisciplinaires en Sciences humaines”

Le lien vers la version électronique

                              http://ojs.iliauni.edu.ge/index.php/eish/issue/view/29

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
თბილისი 0162, საქართველო
(+995 32) 222 00 09


Ilia State University
Kakutsa Cholokashvili Ave 3/5
Tbilisi 0162, Georgia
(+995 32) 222 00 09
Web-site: iliauni.edu.ge

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი რომანული ურთიერთგაგება. ინტერტექსტუალური დიალოგი, შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტი
ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევების ცენტრი
ექსი-მარსელის უნივერსიტეტის ლიტერატურების ინტერდისციპლინური კვლევის ცენტრი

Centre de recherche Intercompréhension romane. Dialogue intertextuel, Institut de Littérature comparée de l’Université d’État Ilia
Centre d’études littéraires et culturelles de Berlin
Centre d’études interdisciplinaires des littératures de l’Université Aix-Marseille

Research Center Romance intercomprehension. Intertextual dialogue, Institute of Comparative Literature of Ilia State University
Berlin Center for Literary and Cultural Studies
Center for Interdisciplinary Studies of Literatures at Aix-Marseille University

მოწვეული მომხსენებლები
Conférenciers invités
Keynote Speakers

 

Alexis  NUSELOVICI, Professeur en littérature française et comparée, Traductologue,  Université Aix-Marseille, Aix-en-Provence / Collège d’études mondiales, Paris, France    Du transnational au postnational: L’espace littéraire comme nouveau paradigme poétique et politique

Yaşar Eyüp ÖZVEREN, Professor, Middle East Technical University, Ankara, Turkey – Black Sea: A Sea of Literary and Cultural Distinction

Marie VRINAT-NIKOLOV, Spécialiste de lange et littérature bulgares, Professeur à l’INALCO, Paris, France – De la littérature bulgare (une et nationale) à l’espace littéraire bulgare  (plurilingue et transnational)

Zaal ANDRONIKASHVILIProfessor, Ilia State University, Tbilisi, Georgia, Research fellow at the Center for Literary and Cultural Studies in Berlin, Allemagne – The Black Sea in Georgian Cultural Spatial Perception

Gelina HARLAFTISProfessor in Institute for Mediterranean Studies & Ionian University, Athens, Greece – The rise of Batoum as a major Black Sea port, 1880s-1910s (L’ascension de Batoum en tant que port majeur de la mer Noire, 1880-1910)

Bela TSIPURIAProfessor, Ilia State University, Tbilisi Georgia –Representation of the Black Sea Space in Georgian Literature: Postcolonial Perspective 

Metin EKİCİ, Professor in Ege University Institute of Turkish World Studies, Izmir, Turkey –  The Köroğlu Epic in The Turkish World and Georgia

პარტნიორები

Partners

Partenaires

 
Address: 22-24 Kuchishvili str.,
0179, Tbilisi, Georgia
E-mail: hotelvp@verepalace.com.ge